40558034_1002542236594992_5588314659020079104_n.jpg

1. appicchassāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo mahicchassa;

2. santuṭṭhassāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo asantuṭṭhassa;

3. pavivittassāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo saṅgaṇikārāmassa;

4. āraddhavīriyassāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo kusītassa;

5. upaṭṭhitassatissāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo muṭṭhassatissa;

6. samāhitassāyaṃ dhammo, nāyaṃ dhammo asamāhitassa;

7. paññavato  ayaṃ  dhammo,  nāyaṃ  dhammo duppaññassa;

8. nippapañcārāmassāyaṃ dhammo nippapañcar- atino, nāyaṃ dhammo papañcārāmassa papañcaratino. (Aṅguttara Aṭṭhakanipāta pāḷi gahapativagga)

1.“諸比庫!九種出世間法包括四聖道、四聖果和涅槃。這是少欲者的法,這不是多欲者的法。”

2.“諸比庫!九種出世間法包括四聖道、四聖果和涅槃。這是知足者的法,這不是不知足者的法。”

3.“諸比庫!這是獨居者的法,這不是喜歡眾居者的法。”

4.“諸比庫!這是精進者的法,這不是懈怠者的法。”

5.“諸比庫!這是念已現前者的法,這不是念已忘失者的法。”

6.“諸比庫!這是得定者的法,這不是未得定者的法。”

7.“諸比庫!這是有慧者的法,這不是無慧者的法。”

8.“諸比庫!這是喜歡無妄想者、好樂無妄想者的法,這不是喜歡妄想者、好樂妄想者的法。” ――《增支部·八集·居士品》

 

佛陀日常教誡

至上慈悲的佛陀,在結束每日托缽乞食後,照例會來到香室(佛陀的住處)的臺階處,洗足後坐在鋪設的座位上,如此教誡來訪的比庫們:

“Bhikkhave, appamādena sampādetha. Dullabho Buddhuppādo lokasmiṃ, dullabho manussattapaṭilābho, dullabhā saddhāsampatti, dullabhā pabbajjā. Dullabhaṃ saddhammasavana’nti. ”

“比庫們!莫放逸,精勤奮鬥直至成就吧!佛陀出世是稀有的!投生為人是稀有的!成就淨信是稀有的!出家生活是稀有的!得聞正法是稀有的!”(這段話並非記載於三藏,而是《長部·梵網經》、《相應部·耕農頗 羅墮經》和《增支部·彈指眾合品》三經的《義注》中,經文之間有少許差別。)

如來的教誡值得比庫每天省思,最好在禪堂或塔像前禮敬並行皈依後思惟此教誡。

 

佛陀最後教誡

“Handadāni, bhikkhave, āmantayāmi vo vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādetha.”(引自《長部·大般涅槃經》及《相應部·梵天相應》)

至上慈悲、圓滿一切、無師自證的正自覺者(即佛陀), 在般涅槃前臥於臨終的床上,給予了這最後的教誡。佛陀一生講法四十五年的所有精要融於其中:

“比庫們!諸行法皆是滅法,應以不放逸而成就。這是我最後要告訴你們的。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

聖小尼 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()