30716619_1852025411494338_2959537504111296512_n.jpg

 

‘‘Antamidaṃ, bhikkhave, jīvikānaṃ yadidaṃ piṇḍolyaṃ.   Abhisāpoyaṃ,   bhikkhave,   lokasmiṃ   – ‘ piṇḍolo vicarasi pattapāṇī ’ ti. Tañca kho etaṃ,

 bhikkhave, kulaputtā upenti atthavasikā, atthavasaṃ paṭicca; neva rājābhinītā, na corābhinītā, na iṇaṭṭā, na bhayaṭṭā, na ājīvikāpakatā. Api ca kho ‘ otiṇṇamhā jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi dukkhotiṇṇā dukkhaparetā, appeva nāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethā ’ ti. Evaṃ pabbajito cāyaṃ, bhikkhave, kulaputto so ca hoti abhijjhālu kāmesu tibbasārāgo, byāpannacitto paduṭṭhamanasaṅkappo, muṭṭhassati asampajāno asamāhito vibbhantacitto pākatindriyo. Seyyathāpi, bhikkhave, chavālātaṃ ubhatopadittaṃ majjhe gūthagataṃ neva gāme kaṭṭhatthaṃ pharati na araññe tathūpamāhaṃ, bhikkhave, imaṃ puggalaṃ vadāmi gihibhogā parihīno sāmaññatthañca na paripūretī ’’ ti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati ——

‘‘ Gihibhogā parihīno, sāmaññatthañca dubbhago; Paridhaṃsamāno pakireti, chavālātaṃva nassati. ‘‘ Kāsāvakaṇṭhā bahavo, pāpadhammā asaññatā; Pāpā pāpehi kammehi, nirayaṃ te upapajjare. ‘‘ Seyyo ayoguḷo bhutto, tatto aggisikhūpamo; Yañce bhuñjeyya dussīlo, raṭṭhapiṇḍamasaññato’’ti. (Itivuttaka tikanipāta)

一時,佛陀住在金布瓦普拉的尼拘律陀園,許多沙馬內拉和比庫在為客座僧鋪設座位,並分享僧團的供養時出聲喧嘩。如來將那些喧嘩的沙馬內拉和比庫們驅逐出寺院,那些被驅逐者每個都是剛剃度者。大梵天見此,來到佛陀面前,禮敬後坐在一旁,請求世尊慈憫這些被驅逐的人,如來應允。大梵天頂禮佛陀,右繞離去。世尊指派阿難尊者召回那些人,被召回的比庫們來到佛陀面前,心懷膽怯,坐於一旁。如來思惟,對於因貪著物質而被驅擯的比庫應給與何種開示呢?於是決定開示《團食經》。

此經的含義如下:

“比庫們!托缽,這是最低下的生活形態。比庫們!在世間,這是詛咒:‘托缽者!你手持缽遊蕩。’

“但,比庫們!這善男子們緣於合理的利益而親近(僧團),既非國王所迫;也非盜賊所迫;也非欠債人;也非害怕什麼;也非為了生活,而是:‘我已陷入生、老、死、 愁、悲、苦、憂、惱,已陷入苦,已被苦征服,如果能了 知得到這整個苦蘊的結束就好了。

“比庫們!這善男子這樣出家。但他是貪婪的、重貪欲的、心瞋恚的、有憎惡之意向的、念已忘失的、不正知的、不得定的、心散亂的、諸根不制御的。比庫們!猶如火葬場的燃屍柴,兩端已被燃燒,中間沾了糞,既不能在村落中當木材,也不能在山林中當木材,比庫們!如同這譬喻,我說此人既錯失了在家者的享樂,也沒有完成沙門的利益。”

世尊宣說了如是義理,(然後)在此說:

“若人既損居家樂,又復失壞沙門益; 

其心墮落向顛倒,滅沒猶如化屍薪。

雖多袈裟覆其頸,然於惡行不制御; 

惡人由彼惡業故,再生之處為地獄。

破戒無制御,猶食信施者; 

鐵丸熱如火,於彼更相宜。” ――《小部·如是語》

這段偈頌的意思是:“原本已是墮落的在家人,出家成為沙門後卻不認真學習、修行和證悟。此人是不幸的,將如散落在地上(兩端都燃燒)的炬火一樣毀滅。

“許多(比庫)脖頸環繞袈裟,卻不持守律儀,這些罪惡者將因為惡行投生地獄。”

“寧可吞下滾熱的鐵球,也比受用信徒的食物更好。”

世尊並非對破戒者傳授此經,而是對那些受用信施的食物卻不履行自己應盡義務的比庫們開示的。他們不禪修、不學法,不做比庫應做之事,浪費時間找同流者玩樂、說畜生論,享受感官欲樂和睡眠。他們就算有些戒行,但出家生活卻很難圓滿。

如來已指出,乞食本質上是低下的行為。正如世尊曾對一群以此方式為生的比庫們開示的,無論以何種方式從他人那裡獲得食物都是低下的。正因為這種依賴他人給予的生活方式,比庫們會容易遭到他人的侮辱和批評。尤其是受用被送到寺院的食物,這些比庫會遭到最多的批評。相比之下,人們卻不太苛責那些(於村間)行腳乞食的比庫們。因此,依靠被送到寺院的食物生活,比托缽乞食更下等。已經出家成為沙門,卻不接受他人供養食物而自謀生路的人,亦被認為是下等的,也會遭受非議。

沙門的生命應為他人而活。世尊規定比庫應依靠信徒護持的“低等”方式生活,如此可使出家人和在家人雙方均獲得利益。建立乞食制,旨在導向一個聖潔的目的,那便是脫離輪迴之苦、體證涅槃。出家後懶散頹廢,不策勵精進以獲得體證的人是幼稚的,就如同費力耕種卻不收穫。涅槃的聖地無法僅靠出家和持戒到達,要體證它,必須無 懈怠地學習佛法和禪修。

因此,如來如是說:

“Nayidaṃ sithilamārabbha, nayidaṃ appena thāmasā; Nibbānaṃ adhigantabbaṃ, sabbadukkhappamocanaṃ.” (Bhikkhu Saṃyutta)

“涅槃是從所有的執取中解脫,僅以微弱或中等程度的精進力是無法體證的。在佛陀教法中出家,百千萬劫難遭遇,應策勵精進以獲取大果報。”

――《相應部·比庫相應》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖小尼 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()