1235311_326745857471479_577407449_n.jpg

十種滅擯事(Dasa pārājika / dasa nāsana)

Anujānāmi, bhikkhave, dasahaṅgehi samannāgataṃ sāmaṇeraṃ nāsetuṃ, pāṇātipātī hoti, adinnādāyī hoti,abrahmacārī hoti, musāvādī hoti, majjapāyī hoti,Buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, Dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, Saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati, micchādhiṭṭhiko hoti, bhikkhunīdūsako hoti. Anujānāmi bhikkhave, imehi dasahaṅgehi samannāgataṃ sāmaṇeraṃ nāsetun’ti.”(出自《律藏·大品·大篇》)

 

“諸比庫,我允許滅擯具足十支的沙馬內拉:殺生,不與取,非梵行,妄語,飲酒,謗佛、謗法、謗僧,邪見,汙比庫尼。諸比庫,我允許滅擯具足此十支的沙馬內拉。”

 

《〈律藏〉義注.普端嚴》提到共有三種滅擯:共住滅擯(saṃvāsa- nāsana)、形相滅擯(liṅganāsana(這裡的“諸比庫,我允許滅擯具足十支的沙馬內拉”,是指在解釋“甘答咖學處”所說的三種滅擯當中的形相滅擯的意思。)和處罰滅擯(daṇḍakamma- nāsana)。形相滅擯指失去沙馬內拉的身份,也即是巴拉基咖。因此,十種滅擯也稱作十種巴拉基咖。

 

滅擯事的前五條是殺生、不與取、非梵行、虛妄語和飲酒,也是沙馬內拉戒律的前五條。具足戒比庫若違犯殺生等戒律則對應別別不同的罪,沙馬內拉的戒條不對應別別不同的罪。(如比庫故意殺人犯巴拉基卡,殺動物犯巴吉帝亞;但沙馬內拉殺生一概為滅擯。)

 

也就是說,如果違犯前五條戒中任何一條,該沙馬內拉失去身份,對三寶的皈依、對戒師的依止已完全失效。他沒有資格居住僧團的住所,徒有出家的外形而已;如果在雨安居期間違犯,他也破雨安居。違犯(前五條)學處的沙馬內拉,若承認錯誤,並表達重新受戒的意願,必須重新受戒並恢復(與戒師的)依止關係。假如沙馬內拉不自制且屢犯過失,必須通知僧團,令其還俗;如果他改正錯誤後再次請求出家,告知僧團後可以剃度。

 

若沙馬內拉誹謗佛、法、僧,其導師和戒師應該警告或阻止他。若他因此而悔過,他應該接受處罰,並重受皈依和十戒;如果他不捨棄邪執,應令還俗並驅逐。執持邪見的沙馬內拉也是同樣的程序。汙比丘尼是重罪,犯戒的沙馬內拉應令還俗並立即驅逐,不得再出家、不得受具足戒;即使有此行為的在家人也不適合出家並受具足戒。汙比丘尼儘管屬於非梵行戒,因其性質非常惡劣,所以判為單獨的滅擯因素。

 

 

 

十種處罰事

Anujānāmi, bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa sāmaṇerassa daṇḍakammaṃ kātuṃ, Bhikkhūnaṃ alābhāya parisakkati, Bhikkhūnaṃ anatthāya parisakkati,bhikkhūnaṃ avāsāya parisakkati, bhikkhūnaṃ akkosati,paribhāsati, bhikkhū bhikkhūhi bhedati— anujānāmi,bhikkhave, imehi pañcahaṅgehi samanāgatassa sāmaṇerassa daṇḍakammaṃ kātunti.”(出自《律藏·大品·大篇》)

 

“諸比庫,我允許對具足五支的沙馬內拉進行處罰:致力於使比庫們無所得,致力於使比庫們不利,致力於使比庫們無住所,惡罵比庫,使比庫與比庫分裂。諸比庫,我允許對具足此五支的沙馬內拉進行處罰。”

 

以上五種行為加上沙馬內拉十戒的後五條學處(如非時食)被統稱為“十種處罰事”。沙馬內拉一旦違犯,應給予處罰。因違犯此十條應以處罰為原則,所以稱為“十種處罰事”。沙馬內拉觸犯其他形相滅擯的行為,均應被處罰。

 

沙馬內拉破戒後,因沒有懺罪環節,唯以通過處罰可使戒律恢復清淨。僅憑重新受戒但不加諸處罰,破戒者戒律不能清淨。一旦觸犯構成滅擯罪的戒條,破戒者還需重受三皈依。未經以上環節,淨戒仍未恢復。接受處罰足可使戒律清淨。《義注》提到為利於未來之護戒(āyati saṃvara),破戒沙馬內拉需在履行處罰義務後重新受戒。

 

弟子曾詢問佛陀:“若沙馬內拉違犯‘應處罰事’前五條(如‘使比庫無所得’),應給予破戒者何種處罰?”佛陀規定“Anujānāmi, bhikkhave, āvaraṇaṃ kātunti”,以遮為懲罰。“遮”即不允許破戒者到訪導師或戒師的住處,也不允許回到自己原住所居住。《律藏》並未提及應給予懲罰的時間長短。《〈律藏〉義注》中提到適當的處罰可以是提水、背柴或背沙等。直到沙馬內拉認錯、接受處罰並宣告(處罰完畢),處罰期方可結束。

 

沙馬內拉或許一次違犯好幾條應處罰事,通過逐條處罰以清淨戒律或有困難。因此,對於所有違犯的戒條,僅履行一次處罰義務作為抵消即可。分配處罰事應避免做無用工作,可以履行如打掃某特定場地的義務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

聖小尼 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()